Oznámenie o ochrane osobných údajov

TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o.

 

1.       Všeobecné informácie

V súvislosti s nástupom novej právnej úpravy Európskej únie – Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o postupoch zavedených v našej spoločnosti, týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o., pričom Vaše osobné údaje budeme vždy spracúvať s adekvátnou starostlivosťou. V tomto Oznámení o ochrane osobných údajov sú uvedené informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu v spoločnosti TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o.:

Priezvisko: Kozárová

Meno: Mária

Adresa: Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava

E-mail: administration@transmet.sk

Tel: +421 (2) 20 78 82 29

 

Takisto môžete kontaktovať orgán pre ochranu osobných údajov:

commission@privacycommission.be

 

2.       Spracúvanie osobných údajov

Niektoré z Vašich osobných údajov môžu byť našou spoločnosťou spracúvané:

·         takéto osobné údaje sú vždy spracúvané v súvislosti s Vaším pomerom k našej spoločnosti TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o.

·         spracúvanie je obmedzené len na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné v súvislosti s poskytovaním našich služieb,

·         Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám,

·         TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. a tretie strany budú vždy spracúvať Vaše osobné údaje dôverne a s adekvátnou starostlivosťou.

 

2.1.        Ktoré z Vašich osobných údajov sú spracúvané:

V súvislosti s Vaším vzťahom k spoločnosti TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. môžu byť spracúvané nasledovné osobné údaje:

·         Osobné identifikačné údaje:

o    napríklad priezvisko, meno, adresa, ...

·         Finančné identifikačné údaje:

o    napríklad číslo bankového účtu, ...

·         Elektronické identifikačné údaje:

o    napríklad E-mailová adresa, …

·         Profesionálne identifikačné údaje:

o    napríklad profesionálne aktivity, aktuálna pracovná pozícia, titul, ...

Ak pracujete pre organizáciu alebo spoločnosť, ktorá má zmluvný vzťah s TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. (napríklad dodávateľ, zákazník), budeme spracúvať Vaše profesionálne údaje (napríklad profesionálnu e-mailovú adresu, profesionálne telefónne číslo, ...) a Vaše osobné údaje (napríklad priezvisko, meno, ...) v súvislosti s vykonávaním takéhoto zmluvného vzťahu.

2.2.        Účel spracúvania

V súvislosti s Vaším vzťahom k spoločnosti TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané s nasledovným účelom:

·         manažment zákazníkov

·         manažment dodávateľov

·         vedenie účtovníctva

·         manažment sporov

·         vykonávanie zmlúv a dohôd

Ak pracujete pre organizáciu alebo spoločnosť, ktorá má zmluvný vzťah s TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. (napríklad dodávateľ, zákazník), môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súvislosti s vykonávaním takéhoto zmluvného vzťahu.

2.3.        Dĺžka trvania uchovávania osobných údajov

TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. bude uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby, ktorá bude nevyhnutná za účelom dosiahnutia a splnenia cieľov uvedených v bode 2.2., okrem prípadov, ktoré si budú vyžadovať dlhšiu dobu uchovávania, alebo sú opodstatnené na základe zákona alebo iného právneho predpisu.

3.            Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

V istých prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám:

·         Spoločnostiam, ktoré spolupracujú s TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o. (napríklad subdodávatelia, poskytovatelia služieb a pod.),

·         Príslušným orgánom v súlade s právnymi a inými predpismi.


 

 

3.       Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

Na základe Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov sú Vám poskytnuté práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov. Tieto práva sú nasledovné:

·         Právo na prístup k osobným údajom

·         Právo na opravu osobných údajov

·         Právo na výmaz osobných údajov

·         Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

·         Právo na prenosnosť osobných údajov

 

V prípade, že máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmito právami, alebo si niektoré v práv želáte uplatniť, prosím kontaktujte zodpovednú osobu vo Vašej spoločnosti (administration@transmet.sk) alebo orgán pre ochranu osobných údajov (commission@privacycommission.be).

 

 

4.       Zodpovedná osoba – kontaktné údaje

 

V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, uplatňovania Vašich práv, alebo v prípade, že potrebujete informáciu týkajúcu sa politiky ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte zodpovednú osobu. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

 

Zodpovedná osoba

Meno:

Mária Kozárová

Pozícia:

Administratívny pracovník

Adresa:

Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava

E-mail:

administration@transmet.sk

Tel:

+421 (2) 20 78 82 29

 

5.       Sťažnosti

 

V prípade, že nie ste spokojný so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte zodpovednú osobu (administration@transmet.sk) alebo orgán na ochranu osobných údajov (commission@privacycommission.be).

 

6.       Záver

 

Dúfame, že sme Vás informovali dostatočným spôsobom o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, že máte otázky o našej politike spracúvania Vašich osobných údajov, uplatňovaní Vašich práv na ochranu osobných údajov, prípadne akékoľvek iné otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, prosím kontaktujte nás.

 

TRANSMET SLOVAKIA, s.r.o.

Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava

+421 (2) 20 78 82 29

administration@transmet.sk