PREPRAVNÝ PORIADOK DOPRAVCU

Prepravným poriadkom spoločnosti TRANSMET SLOVAKIA, s. r. o. sa rozumejú všeobecné podmienky prepravy zásielok dopravcom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej cenovej ponuky dopravcu predloženej odosielateľovi a po prijatí/akceptácii ponuky dopravcu odosielateľom, alebo po prijatí/akceptácii objednávky odosielateľa dopravcom, t. j. v oboch prípadoch po uzatvorení zmluvy o preprave, sa stávajú súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy (ďalej len „Podmienky“).

I.     Definície

Pod pojmom “dopravca” sa v najširšom zmysle slova rozumie spoločnosť TRANSMET SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 36 355 801. Dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu tovarov.

Pod pojmom “odosielateľ” sa v zmysle týchto Podmienok rozumie každý subjekt, ktorý si objedná prepravu zásielky u dopravcu, pričom zadaním objednávky a/alebo akceptáciou ponuky dopravcu, t.j. uzatvorením zmluvy o preprave, vyhlasuje, že je oprávnený na uskutočnenie týchto krokov a v prípade, ak tento subjekt koná v mene a na účet odosielateľa, vyhlasuje, že osobne ručí za povinnosti vyplývajúce zo zadanej objednávky a/alebo z uzatvorenej zmluvy o preprave.

Pod pojmom “preprava” sa rozumie premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v rozsahu povolenia / licencie dopravcu a v súlade s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

II.  Aplikácia Podmienok

1. Tieto Podmienky sa aplikujú na každý zmluvný vzťah dopravcu s odosielateľom (vrátane akéhokoľvek skladovania pred, počas a po preprave), na všetky dohody a vo všeobecnosti na všetky právne vzťahy s dopravcom, ak nebolo výslovne dohodnuté inak.

2. To zároveň znamená, že Podmienky odosielateľa, a to v akejkoľvek podobe, sa nemôžu aplikovať na zmluvný vzťah založený medzi dopravcom a odosielateľom a nemôžu mať žiaden vplyv na takýto zmluvný vzťah.

3. Jednoduchým prijatím cenovej ponuky dopravcu odosielateľom prijíma odosielateľ zároveň aj tieto Podmienky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na prijatie ponuky dopravcu postačuje emailová forma tak, ako postačuje emailová forma na potvrdenie objednávky odosielateľa dopravcom.

III.  Ponuky a objednávky

1. Všetky ponuky dopravcu, predložené v akejkoľvek podobe, sú nezáväzné a považujú sa iba za predloženie informatívnej ponuky, ak dopravca výslovne písomne neuvedie, že predložená cenová ponuka je záväzná, alebo že danou ponukou akceptuje objednávku odosielateľa.

2. Odosielateľ môže uskutočniť objednávku prepravy ústne (telefonicky), alebo písomne (emailom). Telefonickú objednávku je povinný doplniť písomne (emailom) do 2 hodín od jej ústneho zadania.

3. Ak zo strany odosielateľa nebol vopred odsúhlasený cenník prepravných služieb dopravcu, ktorý by strany následne aplikovali na všetky objednávky odosielateľa, dopravca predloží na základe objednávky odosielateľa cenovú ponuku prepravy. Akceptáciou tejto ponuky dopravcu odosielateľom odosielateľ zároveň akceptuje aj tieto Podmienky a medzi dopravcom a odosielateľom vzniká zmluva o preprave.

4. V prípade, ak zo strany odosielateľa bol vopred odsúhlasený cenník prepravných služieb dopravcu, objednávka odosielateľa sa považuje za akceptovanú, ak ju dopravca písomne (emailom) potvrdí do 24 hodín od jej prijatia, alebo ak dopravca začne s realizáciou prepravy. Zaslaním samotnej objednávky po predchádzajúcom odsúhlasení cenníka dopravcu, odosielateľ akceptoval aj tieto Podmienky. Potvrdením objednávky odosielateľa vzniká medzi dopravcom a odosielateľom zmluva o preprave.

5. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky informácie, potrebné na správnu realizáciu prepravy (typ, množstvo, hmotnosť a hodnota tovaru, typ a číslo kontajnera, prístav alebo sklad, informácie týkajúce sa skladovania a zabezpečenia prepravy a pod.). Uvedené informácie musia byť v dostatočnom rozsahu poskytnuté dopravcovi tak, aby tento dokázal zrealizovať prepravu na základe stanovených požiadaviek, pričom je potrebné zohľadniť okrem iného vzdialenosť, časy jazdy a pokoja, časové okná na miestach nakládky a vykládky, administratívne výkony, nahlásenie vopred a pod.

6. Dopravca si v každom prípade vyhradzuje právo neakceptovať objednávku odosielateľa a odmietnuť prepravu.

IV. Prepravné dokumenty

1. Odosielateľ je povinný dodať včas všetky dokumenty, ktoré je podľa platných predpisov potrebné priložiť k preprave. Nedodanie požadovaných dokumentov, alebo ich neskoré dodanie zbavuje dopravcu zodpovednosti za akúkoľvek škodu. V prípade akéhokoľvek omeškania odosielateľa so splnením uvedenej povinnosti, je dopravca oprávnený odmietnuť vykonanie prepravy, pričom zmluva o preprave sa zrušuje doručením písomného emailového oznámenia o odmietnutí prepravy.

2. Uvedenie identifikačných údajov o odosielateľovi a príjemcovi na nákladnom liste predstavuje dôkaz pre zmluvné strany.

V prípade, že odosielateľ nie je prítomný počas vypracovania nákladného listu, nákladný list bude opatrený v kolónke 3 podpisom nakladajúceho, personálu v sklade alebo personálu nákladného móla, pričom platí právna domnienka, že tieto osoby konali v mene odosielateľa a v potrebnom rozsahu sa zaručujú za splnenie tejto podmienky.

V prípade, že príjemca nie je prítomný v mieste vykládky, nákladný list môže byť opatrený v kolónke 4 podpisom vykladajúceho, personálu v sklade alebo personálu nákladného móla, pričom platí právna domnienka, že tieto osoby konali v mene príjemcu a v potrebnom rozsahu sa zaručujú za splnenie tejto podmienky.

3. Hrubú váhu uvádzanú odosielateľom dopravca nie je povinný kontrolovať a táto hrubá váha nepredstavuje žiadny dôkaz voči dopravcovi, okrem prípadov, kedy bola vykonaná kontrola podľa článku 8 § 3 C.M.R. a zapísaná v nákladnom liste.

4. Odosielateľ je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu, napr. riadne zabalenú. Dopravca nie je povinný kontrolovať balenie zásielky, spôsob nakládky a vykládky. Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vady v balení, v dôsledku nakládky a/alebo vykládky.

5. Odosielateľ zabezpečí bezproblémový prístup k odosielateľovi/príjemcovi. Všetky úkony, ktoré je v dôsledku ťažkostí pri výkone prepravy potrebné vykonať, budú viesť k dodatočnej fakturácii.

V.  Zodpovednosť a zákonný rámec / CMR

1. Všetky zmluvy o preprave a ich skutočná realizácia sa riadia ustanoveniami Dohovoru CMR z 19. mája 1956 v platnom znení.

2. Odosielateľ berie na vedomie, že dopravca zodpovedá za vykonanie prepravy výlučne v rozsahu vyplývajúcom z Dohovoru CMR.

3. Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo omeškanie vyplývajúce z nakládky, zaistenia alebo vykládky tovarov (a ani z rozmrazenia tovarov).

4. Prijatie tovarov alebo ich dodanie sa uskutočňuje na nákladnej rampe skladov, ak nebolo v danej veci výslovne písomne dohodnuté inak.

Trasa, ktorá musí byť dopravcom vykonaná v priestoroch závodov, skladov, stavieb alebo iných miest bude oznámená vodičom dopravcu zo strany riadiaceho personálu takýchto miest, pričom riadiaci personál zodpovedá za určenie takejto trasy. Dopravca má právo odmietnuť nasledovať trasu, ak podľa jeho presvedčenia vzhľadom na miestne podmienky by mohol spôsobiť škodu na svojom vozidle alebo tovare.

5. Personál dopravcu nesmie prijímať žiadne iné pokyny, ktoré by dopravcu mohli zaviazať mimo predpokladaných záväzkov, ktoré sa týkajú:

·         hodnoty zásielky, ktorá slúži ako referenčný rámec v prípade úplnej alebo čiastočnej straty alebo poškodenia (CMR, články 23 a 25)

·         dodacích lehôt (CMR, článok 19)

·         pokynov pre poskytnutie náhrady (CMR, článok 21)

·         ceny zásielky prevyšujúcej určenú hranicu (CMR, článok 24) alebo osobitného záujmu na dodaní (CMR, článok 26)

Personál dopravcu takisto nesmie prijímať žiadne pokyny, ktoré by dopravcu mohli zaviazať v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru (ADR) alebo tovaru, ktorého preprava podlieha osobitným predpisom.

 

6. Dodanie tovarov na nákladných mólach v prístavoch sa bude považovať za bezvýhradné prevzatie okrem prípadov, v ktorých odosielateľ výslovne písomne požiada inak a dopravca jeho požiadavku schváli.

7. Dopravca na seba nepreberá žiadnu zodpovednosť vo veci stavu kontajnera. Podpísanie dokladu o prevzatí zásielky na prepravu alebo dokladu o odovzdaní sa považuje iba za podpísanie prijatia alebo odovzdania uvedeného kontajnera. Plný kontajner bude odovzdaný dopravcovi bez toho, aby dopravca mal povinnosť skúmať jeho obsah a niesol zaň akúkoľvek zodpovednosť. V uvedenom prípade platí zásada “said to contain” (má obsahovať). Uvedená zásada sa vzťahuje rovnako na návesy odovzdané dopravcovi, ako aj na zabalené tovary, kde sa v balení nachádza väčšie množstvo tovarov.

8. Žiadna preprava sa nebude realizovať pod podmienkou dodania na dobierku, pod podmienkou predpokladanej hodnoty tovarov alebo pod podmienkou špeciálnych okolností pri dodávke. Preprava rizikových tovarov (klenoty, peniaze, starožitnosti, cenné papiere, špeciálne potraviny a pod.) sa zrealizuje iba vtedy, ak súvisiace riziká bude znášať odosielateľ.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že nakládku realizuje odosielateľ, zaistenie nákladu v prípade, že je možné a nevyhnutné, realizuje dopravca a vykládku realizuje príjemca, s výnimkou prípadov, kedy sa zmluvné strany písomne výslovne dohodli inak. Každá osoba, ktorá koná v mene odosielateľa, dopravcu a príjemcu je zodpovedná za svoje vlastné aktivity a takisto je zodpovedná za konanie osôb, ktoré konajú v jej mene alebo na jej účet.

V prípade, ak odosielateľ a/alebo príjemca požiada dopravcu (jeho zamestnanca), aby vykonal úkony súvisiace s nakládkou alebo vykládkou, sa rozumie, že vodiči vykonávajú tieto úkony pod výslovným dohľadom, kontrolou a na zodpovednosť odosielateľa a/alebo príjemcu. Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku a/alebo počas nakládky alebo vykládky zásielky, alebo v súvislosti s ich nesprávnym vykonaním.

10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odosielateľ a/alebo príjemca bude v plnej miere chrániť dopravcu pred všetkými pokutami a nárokmi na náhradu škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli následkom neodbornej nakládky, zaistenia alebo vykládky, a to aj v prípade, že tieto vykonal zamestnanec dopravcu v súlade s ods. 9 tohto článku Podmienok.

11. Dopravca nezodpovedá za omeškanie a/alebo nedostatky vo vykonanej preprave, ak tieto nastanú z dôvodu vyššej moci. Vyššia moc predstavuje udalosti, ktoré sú nezávislé od vôle a/alebo nie sú pod kontrolou dopravcu.

VI. Cena za prepravu

1. Cena za prepravu ponúknutá odosielateľovi a odosielateľom odsúhlasená, je cenou, ktorá zahŕňa čakanie na naloženie v trvaní maximálne dve hodiny, čakanie na vyloženie v trvaní maximálne dve hodiny, príplatok podľa ADR, prestávky, fyzickú kontrolu vykonanú vodičom a palivové príplatky.

2. V prípade ak vzniknú dopravcovi náklady, ktoré nie sú zahrnuté v cene za prepravu, takéto náklady odosielateľ uhradí vo výške, v ktorej sú uvedené v tejto zmluve a vo výške, v akej ich vynaložil dopravca.

3. Naloženie a vyloženie prepravovaných tovarov nie je zahrnuté v cene za prepravu a všetky riziká v tejto súvislosti, znáša odosielateľ.

4. Cena za prepravu nezahŕňa vývozné a dovozné clá, spotrebné dane, DPH vzťahujúcu sa na tovar a prípadne iné poplatky.

5. Cenu a ostatné náklady na prepravu znáša odosielateľ v plnej výške. V prípade prepravy, pri ktorej odosielateľ uvedie, že jej náklady znáša príjemca, zodpovedá odosielateľ za úhradu ceny prepravy a ostatných nákladov a poplatkov s príjemcom spoločne a nerozdielne.

VII.                      Čakanie

1. Čas pred nakládkou a vykládkou sa počíta od ponúknutia nakládky alebo vykládky, pričom čakanie môže trvať maximálne dve hodiny v prípade nakládky a dve hodiny v prípade vykládky. Ponukou na vykládku/nakládku sa rozumie napr. telefonická ponuka, vjazd do areálu príjemcu, alebo zaslanie sms správy dotknutej osobe. Za každú aj začatú hodinu čakania navyše sa bude účtovať dodatočný poplatok vo výške 25,00 EUR bez DPH, s čím odosielateľ v plnej výške súhlasí.

2. V prípade nepredpokladateľných okolností, okolností vyššej moci (poveternostné podmienky, mimoriadne dopravné situácie, štrajk a pod.), je dopravca oprávnený buď upraviť poplatky alebo prepravné podmienky, alebo odstúpiť od zmluvy o preprave, a to bez akejkoľvek náhrady, ak nebolo výslovne dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy o preprave je akceptovateľné aj zaslaním emailu.

3. Pri plnení colných formalít koná dopravca výlučne ako splnomocnenec odosielateľa. Neobvyklé čakacie doby, okrem iného z dôvodu štrajku, problémov s nákladným listom alebo rôznymi colnými dokumentmi môžu byť dôvodom na navýšenie ceny za prepravu.

VIII.                   Platobné podmienky

1. Všetky faktúry dopravcu zaslané odosielateľovi sú splatné do šesťdesiatich kalendárnych dní od vystavenia faktúry, spôsobom stanoveným dopravcom, ak nebolo výslovne dohodnuté inak.

2. V prípade omeškania odosielateľa s úhradou splatnej faktúry a bez povinnosti zaslania upomienky zo strany dopravcu, je odosielateľ povinný uhradiť dopravcovi úroky z omeškania vo výške 9% z dlžnej čiastky.

Odosielateľ je povinný uhradiť okrem úrokov z omeškania aj náhradu vlastných nákladov na vymáhanie vo výške 10% z ceny za prepravu a to bez povinnosti zaslania upomienky zo strany dopravcu, pričom minimálna suma predstavuje 40 EUR a maximálna suma 250 EUR.

Zároveň je dopravca oprávnený požadovať od odosielateľa náhradu všetkých nákladov na vymáhanie vzniknutých v dôsledku omeškania s platbou zo strany odosielateľa.

3. Odosielateľ berie na vedomie a súhlasí, že dopravca má zádržné právo na všetky tovary, kontajnery a návesy, za účelom zabezpečenia svojich nárokov zo zmluvy o preprave, a to až do uhradenia všetkých dlžných súm, ktoré odosielateľ dlží dopravcovi. Uvedené platí aj v prípade, ak dlh odosielateľa vznikol z iného titulu, ako zo zmluvy o preprave.

4. Rozličné pohľadávky dopravcu voči jeho dlžníkom, aj keď súvisia s prepravou rozličných zásielok a týkajú sa zásielok, ktoré už viac nie sú v držbe dopravcu, tvoria jednu a nedeliteľnú pohľadávku, v súvislosti s vymáhaním ktorej si dopravca môže uplatniť všetky svoje práva a prednostné práva.

Okrem toho slúžia zásielky, ktoré dopravca dostane do svojej držby ako zábezpeka za účelom uhradenia jeho pohľadávok voči dlžníkom alebo majiteľovi zásielky. Takáto zábezpeka sa bude riadiť ustanoveniami týkajúcimi sa zábezpeky slovenského právneho poriadku.

Dopravca môže od okamihu, kedy dostane zásielku do svojej držby, si začať uplatňovať zádržné právo.

5. Odosielateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj nárok voči akýmkoľvek prípadným pohľadávkam, ktoré eviduje dopravca voči odosielateľovi.

6. Odosielateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu uzatvoreného s dopravcom na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dopravcu.

7. Prípadné sťažnosti vo veci faktúr dopravcu musia mať písomnú formu a tieto je potrebné doručiť do desiatich dní od prijatia faktúry formou doporučeného listu na adresu sídla spoločnosti dopravcu.

IX. Zrušenie objednávky

1. V prípade, ak po akceptácii objednávky odosielateľa dopravcom v súlade s čl. III ods. 4 Podmienok, alebo po akceptácii cenovej ponuky dopravcu odosielateľom v súlade s čl. III ods. 3 Podmienok, dôjde k zrušeniu objednávky, odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi zmluvnú pokutu za zrušenie vo výške 20 % z ceny za prepravu. Ak bude zrušenie objednávky oznámené po 14ej hodine v deň predchádzajúci nakládke, zmluvná pokuta za zrušenie sa zvýši o 50 %, a ak bude zrušenie objednávky oznámené v deň samotnej jazdy, zmluvná pokuta za zrušenie sa zvýši o 75 %. V prípade, ak k oznámeniu o zrušení nedôjde a preprava sa z akéhokoľvek dôvodu (nie na strane dopravcu) nezrealizuje, zaplatí odosielateľ zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny za prepravu.

2. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle týchto Podmienok, nie je dotknutý nárok dopravcu na náhradu škody, ktorá nie je úhradou zmluvnej pokuty krytá.

X.  Právny poriadok a oprávnené súdy

1. Dopravca a odosielateľ sa dohodli, že Podmienky, ako aj všetky zmluvy o preprave uzatvorené medzi nimi sa riadia slovenským právnym poriadkom a Dohovorom CMR.

2. V súvislosti so spormi medzi stranami sú oprávnené rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky.

XI. Neplatnosť

1. Prípadná neplatnosť jedného z ustanovení týchto Podmienok v žiadnom prípade neznamená neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré zostávajú v platností v neskrátenej verzii.

2. Tieto Podmienky sú platné od 01.03.2012.

3. Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle www.transmet.sk a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.