Tekstvak: PREPRAVNÍ PORIADOK DOPRAVCU
Prepravnym poriadkom spoloënosti TRANSMET SLOVAKIA, s' r' o' sa rozumejir v5eobecné podmienky prepravy zásielok dopraocoÁ, ktoré tvoria neoddelitel'nir sÍëast'kaZdej cenovej ponuky dopravcu p..6f"2""": odosielaiel'ovi a po prijatí/akceptácii ponuky dopravcu odosielatel,om, alebá po prijati/atcceptacii objednávky odoóielatela dopravcom, t' j. v oboch prípadoch po uzatvoreni imiuvy o preprave' sa stávajri sÍëast'ou zmluvnych práv a povinností leástníkov zmluvy (d'alej len,,Podmienky")'
Tekstvak: L Definície
Tekstvak: pod pojmom ,'dopravca" sa v najsirSom zmysle slova rozumie spoloënost' TRANSMET SLOVAKIA, s. r. "., lęO, :6 35i aOi. nopruvca vykonáva vnÍtrostátnu a medzinárodnri
Tekstvak: cestnó nákladnri prepravu tovarov'
Tekstvak: Irocl pojmom ..odosielatel"' sa v zmysle tlichto Podmienok rozumie kaldy subjekt, ktor;f si objedná prepravu zásielky u dopravcu' prióom zadaním objednávky a/alebo akceptáciou ponuky dopravcu, t'j' uzatvo,.ní*.zmluvy o preprave' vyhlasuje' Le ie oprávnenf na uskutoónenie tfchto krokov a v prípade, ut i.nro subjekt koná v mene a *a irëet odosielatefa' vyhlasuje, Ze osobne ruóí za.povinnlsti vypl;ivajrice zo zadanej objednávky a/alebo z
Tekstvak: uzatvorene.i zmluvY o Preprave.
Tekstvak: Pocl pojmom "preprava" Sa rozumie premiestnenie vecí, nákladov, priemyselnych tovalov a inych poZadovanych druhov tovarov vo vnirtroÉtátnej a medzinarodnej cestnej nákladnej doprave v rozsahu povolenia I licencie dopravcu a v sulade s t;imito Podmienkami a v5eobecne
Tekstvak: záv ŕzny mi PrávnYm i PredP ism i
Tekstvak: Il. Apiikácia Podmie'rok
Tekstvak: 1. T'ieto Podmienky sa aplikujÉ nakaiely zmluvny vztahdopravcu sodosielatelom (vrátane akéhokofvek sklaclovaniá preá, poëas * po p..p.uue), na v5etky doh'dy a vo vseobecnosti na ulrtf.y právne vzt'ahy s dr.,praucóm, ak nebolo vyslovne dohodnuté inak.
2. To záraveí znarrrená, Ze Podmienky odosielatel'a, a to v akejkol'vek podobe' sa nemÓZu aplikovat, na zmluvnlf vztahzaloíeny medzi dopravcom a odosielatellom a nemózu mat' Ziaden vplyv na takyto zmluvnY vztah.
3. Jednoduch;fm prijatím cenovej ponuky dopravcu odosielatellom prijíma odosielatell zároveŕ a.; treto podmienky. Pre vylÍreËnie atfchkol'vek pochybností platí, íe na prijatie ponuky clopravcu postaëuje emailová forma iak, ako pŕstacuje emailová forma na potvrdenie obj ednávky odosielatella dopravcom.
Tekstvak: IIL Ponuky a objednávkY
Tekstvak: L Vsetky ponuky dopravcu, pre<lloZené v akejkol'vek podobe, su nezávázné a povaLujir sa iba za predloíenie infoáatívnej ponuky, ak dopiavca vlfslovne písomne neuvedie' Ze predloZená cenová ponukaje závŕzná,*éUo Z. Aunou ponukou akceptuje oblednávku odosielatefa'
Tekstvak: 1


 


Tekstvak: 2. Odosielatel' mÓZe uskutoënit' objednávku prepravy Ístne (telefbnicky)' alebo prsomne (emailom).Telefonickóobjednávtuj.poui*li.ooptniipísomne(emailom)do2hodínodjej
Tekstvak: irstneho zadania.
Tekstvak: 3. Ak zo strany odosielatel,a nebol vopred odsrihlasen;f cenník prepravnfch sluZieb dopravcu' ktorli by strany násleclne aplikovali nŕ v5etky objednávky odosielatella, dopravca predloZí na základeobjednávky odosieiatela cenovri ponuk, irepravy' Akceptáciou tejto ponuky dopravcu oclosielatefom odosielatel zároveil akceptuj. ŕ; ii"to Podmienky a medzi dopravcom a
odosielatel'om vzniká zmluva o píeprave'
4. V prípade, ak zo strany odosielatel'a bol vopred odsÍhlasen;i cenník prepravnych sluZieb dopravcu, objednávka odosielatefa sa povaZui. ,u.akceptovanÓ, ak ju dopravca písomne (emailom) potvrdí da 24hodín od jej prijatia, aielo 1f dopravca za6ne s realizáciou prepravy' Zaslaním samotnej objednávky- pó pt.A"hádzajÍcom. odsrihlasení cenníka dopravcu' odosielatel,akceptoval aj tieto podmienk! powro*nim objednávky octosielatel'a vzniká medzi dopravcom a odosielatel'om zmluva o fireprave'
Tekstvak: 5. Objednávka prepravy musí obsahovat' vsetky informácie, potrebné na správnu realizáciu preptavy (typ, mnoZstvo, hmotnost'a hodnota tovaru, typ a ëíslo kontajnera, prístav alebo sklad' inlor:mácie tfkajÉce sa skladova niaazabezpeëenia pr"piuuy a pocl'; Uvedené informácie musia byt' v ctostatoónom .ozsahu poskytnuté dopravcovi'tak, aby tento dokázal zrealizovat'prepravu na základestanovenfch poZiadaviek, priëtm je potrebné zohladnit' okrem iného vzdialenosf' ëasy jazdy a pokoja, óasové okná na miestacË nakládky a vykládky, administratívne vykony'
Tekstvak: nahlásenie voPred a Pod.
Tekstvak: 6. Dopravca si v kazdom prípade vyhradzuje právo neakceptovaf objednávku odosielatel'a a
Tekstvak: odmietnut' PrePravu.
Tekstvak: IV. Prepravné dokumentY
Tekstvak: L Odosielatel, je povinnf dodat' vóas vËetky dokumenty., ktoré je podl'a platnych predpisov potrebné priloZit' f. pr.pruu. Nedodanie.foruOou*fch dákumentov, alebo ich neskoré dodanie zbavuje dopravcu zodpovednosti za akrikol'uek s'ko    v prípade akéhokollvek omeSkeuria odosielatefa so spluením uyedenej povinnosti, je doljravca nprávneny oclmietnut' vykonanie prepravy, priëom zmluva o preprave sa zru5uje ŕoruëeníp písomného emailového oznámenia
Tekstvak: o odmietnutí PrePravY.
2. Uvedenie identifikaónlich ódajov o odosielatefovi a príjemcovi predstavuje dókaz pre zmluvné strany'
Tekstvak: v prípade, ze odosielatel nie je prítomnf poóas vypracovania nakladného listu, nákladny list bude opatren;i v kolÓnke 3 podpisom nakladajirceho, personálu v sklade alebo personálu nákladného móla, prióom platí prá ra domnienía, Ze tieio osoby konali v mene odosielatefa a v potrebnom rozsahu sa zaruóujri za splnenie tejto podmienky.
V prípade, Ze príjemca nie je prítomny v mieste vykládky, náklaclnf list mÓZe byt' opatrenlf v kolónke 4 podpisom vykladajriceho, personálu vsklade alebo personálu nákladného r::óla' prióom platí právna domnienka, Ze tietoosoby konali v mene príjemcu a v potrebnom rozsahu ia zaruëuii.r za splnenie tejto podmienky'
Tekstvak: 2


 


Tekstvak: 3. HrubÍ váhu uvádzanri odosielatel'om dopravca nie je povinn;i kontrolovat' a táto hrubá váha nepredstavuje Ziadny dÓkaz voói dopravcŕvi, okrem pripadov, kedy bola vykonaná kontrola podla ólánk; 8 $ 3 C.M.R. a zapísaná v nákladnom liste'
4. Odosielateli je povinnf dopravcovi odovzdat' zásielku v stave spÓsobilom na prepravu' napr' riadne zabalenÍ. nopŕí.u ,,i..i, povinnf kontrolov.at' balenie zásielky, spósob nakládky a vykládky. oopru,rru lezodpoueiá za 5kodu, ktorá vznikla v dÓsledku vady v balení' v dÓsledku nakládky a/alebo vYkládkY.
5. Odosielat el zabezpecí bezproblemovf prístup k odo-sielatel'ovi/príjemcovi' Vsetky rikony' ktoré je v dósledku tlZtostí iri viikone pi.pruuy potrebné vykonat', budí viest' k dodatoënej
Tekstvak: fakturácii.
Tekstvak: V. Zodpovednost' azákonny rámec / CMR
I. VSetky zmluvy o preprave a ich skutoë nárealizácia sa riadia ustanoveniami Dohovoru cMR z 19. máia 1956 v Platnom zneni'
2. Odosielatel berie na vedomie, Ze dopravca zodpovedáza vykonanie repravy vyluëne v rozsahu vyplyvajircom z Dohovoru CMR'
3. Dopravca nenesie Ziadnu zodpovedn ost za íkody alebo ome$kanie vyplyvajÉce z nakládky' zaistenia alebo vyklác1ky tovarov (a ani zfozmďazenia tovarovJ.
4. Prijatie tovarov alebo ch dodanie sa uskutoëËuje na nákladnej rampe skladov' ak nebolo v clanej veci vfslovne písomne dohodnuté inak
Irasa, ktorá musí byt' dopravcom vykonaná v priestoroch závodov, skladov' stavieb alebo inych nriest I t.i.te otiŕ^riavocliëom dopravcu ze ,trany riadiaceho personálu takichto miest' p'com riadiaci personál zodpovedá za Lróerrie takejto trasy. Dopravca má právo odmietnut' nasledovat, trasu. ak podl'a jeho presvedëenia vzhfadom na miestne podmienky by mohol spósobit' Skodu na svojom vozidle alebo tovare'
5. Personál dopravcu nesmie priiímat' Ziadne iné pokyny, ktoré by dopravcu mohli zaviazat minro predpokladanfch závázkov, ktoré sa tfkajÍ:
o hodnoty zásieďky, ktorá sliZi ako referenëny rámec v prípade irplnej alebo Óiastoënej
straty alebo po5kodenia (CMR' ólánky 23 a25)
o dodacích lehót (CMR, ëlánok 19)
o pokynov pre poskynutie náhrady (CMR, ëlánok 2l)
. ceny zásielky prevyóujócej urÓenÍ hranicu (cMR, ëlanok 24) alebo osobitného záu.imu na dodaní (CMR, ëlánok 26)
Tekstvak: Personál dopravcu takisto nesmie prijímat'Ziadne pokyny, ktoré by dopravcu mohli zavďazat v sóvislosti s prepravou nebezpeëného tovaru (ADi{) alebo tovaru, ktorého preprava podlieha
Tekstvak: osobitnym predpisom.
Tekstvak: 3


 


Tekstvak: 6. Dodanie tovarov na nákladnlÍch molach v prístavoch sa bude povaZovat' za bezvyhtadne prevzatie okrem prípadov, v ktorych odosielaŕl' qislovne písomne poZiada inak a dopravca
Tekstvak: jeho poZiadavku schváli.
Tekstvak: 7. Dopravca na seba nepreberá Ziadnu zodpovednost yo veci stavu kontajnera' Podpísanie clokladu o prevzatí zásielky na prepravu ŕ.bo dokladu o odovzdaní sa povaíuie rba za podpísanie prijatia alebo odovzdania uvedeného kontajnera' Plnf kontajner bude odovzdany dopravcovi bez toho, aby doprav.u nlul pouinnost' skirmat' jeho obsah a niesol zai akÍkofvek zodpovednost'. V u,r"ŕ"no*'prípade plati zasada "said to contain" (má obsahovat')' Uvedená zásadasa vzt'ahuje rovnako na návesy odovzdané dopravcovi, ako aj nazabalené tovary' kde sa v balení nachádzavŕóSie mnoZstvo tovarov'
g. Ziaclna prcprava sa nebude realizovat' pcd podmienkou dodania na dobierku' pod podmien-kou predpokladanej hodnoty tovarov alebo pod podmienkou Speciálnych okolností pri dodávke. Preprava rizikovych tovarov (klenoty, peniaze,-slaroZitnosti, ce-nn9 papiere' Speciálne potraviny a pod.) sa zrealizuje iba vtedy, ak srivisia ce tiziká bude zná5at' odosielatel''
9. zmluvnestrany sa dohorlli, ŕe nakládku realizuje odosielatel', zaistenie nákladu v prípade, Ze Je nszné a nevyhnutné, realizuje dopravca a vykláctku realizuje príjemca' s vynimkou prípadov, kedy sa zrnluvné strany písomne vyslovrie dohodli inak' KaZdá osoba' ktorá koná v mene odosielatelb, dopravcu u pri3.*"u je zodpove dná z'a svoje vlastné aktivity a takisto je zodpovednázakonanie ŕsób, kto;é konaju v jej mene alebo najej riëet.
V prípade, ak otlosielatef a/alebo príjemca poŕiacla dopravcu fieho zamestnanca)' aby vykonal irkony sóvisiace s nakládkou alebt vykládËou, sa rozi mie, Ze vocliëi vykonávajÍr tieto tikony pocl vfsiovnym clohl'adom, kontrolóu a na zodpoveclnost' odosielatel'a a/alebo príjemcu' Dopravca nenesie ziadnu zodpovedn osf zaËkodu vzniknutir v clósledku a/alebo poëas nakládky aleËo vykládky zásielky, alebo v srivislosti s ich nesprávnym vykonaním'
10. Zmluvné strany sa v;fslovne dohodli, Ze odosielater a/aleho príjemca bude v plnej miere cirránit' dopravcu ireC uiett;imi pokutami a nárckmi na náhradu Skody akéhokolvek druhu' ktoré vznikli nástedko* n"oábo-ej nakládky, zaistenia alebo vykládky, a to aj v prípade' Ze tieto vykonal zamestnanec clopravcu v sólade s ods. 9 tohto ëlánku Podmienok'
I l. Dopravca nezodpo vedá zaomeskanie a/alebo nedostatky vo vykonanej preprave, ak tieto nastanir z dóvodu vySSe.l mocl. Vy$$ia moc predstavuje udalosti, ktoré su nezávislé od v6le
Tekstvak: alalebo nie sÍ pod kontrolou dopravcu.
VI. Cena za Prepravu
Tekstvak: l. Cena za prepravu ponÍknutá odosielatel'ovi a odosielatefom odsrihlasená, je cenou, ktorá zahíía ëakanie na naloZenie v trvaní maximálne dve hocliny, cakanie na vyloZenie v trvaní maximálne dve hodiny, príplatok podl'a ADR, prestávky, fyzickÓ kontrolu vykonanri vodiëom
Tekstvak: a palivové príplatkY.
Tekstvak: 2. V pilpade ak vzniknÓ dopravcovi náklady, ktoré nie sÓ zahrnuté v cene za prepravu, taketo náklady odosielatel'uhradí vo vfske, v ktorËj só uvedene v tejto zmluve a vo vyske, v akej ich
Tekstvak: vynaloZil dopravca.
Tekstvak: 4


 


Tekstvak: 3. NaloZenie a vylozenie prepravovanfch tovarov nie je zahrnuté v cene za prepravu a vsetky
Tekstvak: riziká v tej to sóv i s losti, znáía odosie latel''
Tekstvak: 4. Cena za prepravg nezahfia vyvozne a dovozné clá, spotrebné dane' DPH vzt'ahujricu sa na
Tekstvak: tovar a prípadne iné PoPlatkY'
Tekstvak: 5. Cenu a ostatné náklady na prepravu znása oclosielatell v plnej qfske- V p.rípade prepravy' prl ktorej odosielatel' ,u.oii ze lej nattady zná5a príjemca, zodpovedá odosielatel' za rihradu ceny práprur' a ostatnych naÉaaóv a poplaikov t pií3.*co* spoloëne a 'erozdielne'
Tekstvak: VII.      Óakanie
Tekstvak: r. óas pred nakrádkou a vykládkou sa poëíta od ponÍknutia nakrádky alebo vykládky, priëom óakanre mó2e trvat' maximalne dve hodiny v prípade nakládky a dve hodiny v prípade vykiádky. Ponukou nu uyUaatr-r/nakládku sa rozumisnapr. telefo"ická ponuka, vjazd do areálu príjemcu, alebo zaslanie'sms správy dotknutej osobe. Zapid*aj zaÓatuhodinu óakania navy5e sa bude irëtovat' dodatoëny poplatok uolysË. 25,08 EUR bez bPH, s cím odosielatell v plnej vfSke sÍhlasí.
2. V prípade nepreclpokladatefn;ich okolností, okolností vvssej 616r'i (poveternostné podmienky, 'rimoriadnŕ dnp.uuné situácie, Strajk a pod'), je dopravca oprávnenf bud' upravit' poplatky alebo p.epra.rné poimie'ky, uČbo oclsiópit"od ttt-tiuuy i, pt*ptuut, atobezakejkol'vek náhrady, ak r-rebolo v;islovne dohodnuté inat<. OdstÉpenie od zmruvy o preprave je akceptovatel'né aj zaslaním emailu.
3. Pri plnení colnfch formalít koná dopravca vyluëne ako splnomocnenec odosielatel'a' Neobvyklé ëakacie doby, okrem iného z dŔvodu Strŕiku, problémov s nákladn;fm listom alebo rŕznyÁicolnymi dokumentmi mÓzu byt' dÓvodom na navysenie ceny zd prepravu'
VIII.     Platobné PodmienkY
l. v5etky faktóry dopravcu zaslané oclosielatefovi só splatiré do Sest'ilesiatich kalendárnych dní od vystavenia faktriry, spÓsobom stanovenym dopravcom, ak nebolo vislovne dohodnuté inak'
2. Y prípade omesl.ania odosielatel'a s óhradou splatnei faktÍry a bez povinrtosti zaslania upomienky zo strany dopravcu, je odosielatel' povinnf uhradit'dcpravcovi Éroky z omejkania vo vf5ke gVozdlínei óiastkY.
Odosielatef je povinny uhradit' okrem i.rrokov z ome5kania aj náhradu vlastnych nákladov na vymáhanie uo uySt. l-0,/o z ceny zaprepravu a to bezp_ovinnosti zaslania upomienky zo strany dlpraucu. priéom minirlálna ru.u pr.ártavuje 40 EUR a maximálna suma 250 EUR'
Zároveí.tje dopravca oprávnenif poZadovat' od odosielatel'a náhradu vietkych nákladov na vymáhanie vzniknutyctr v dósleŕku ome5kania s platbou zo strany odosielatefa'
3. Odosielatef berie na vedomie a síhlasí, Ze dopravcamázádrLné právo na vsetky tovary, kontajnery a návesy, za Íróelom zabezpeëenia svojich nárokov zo zmlwy o preprave' a to aZ do uhradenia v5etklich dlZnfch sÍm, ktoÉ odosielatél dlZí dopravcovi. Uvedené platí aj v prípade,
Tekstvak: ak dlh odosielatel'a vznikol z ineho titulu' ako zo zmluvy o preprave'
Tekstvak: 5


 


Tekstvak: 4. Rozlióne pohfadávky dopravcu voëi jeho dlZníkom, aj ked' sÉvisia s prepravou rozliënych zásielok a t;fkajri sa zasieloË, ktoré uZ viac nie sÍ v drZbe dopravcu, tvoria jednu a nedelitel'nÓ pohl,adávku, v sirvislosti s vymáhaním ktorej si dopravca ŔÓZe uplatnit' vËetky svoje práva
Tekstvak: a prednostné Práva.
Tekstvak: Okrem toho slirZia zásielky, ktoré dopravca dostane do svojej &Lby ako zábe1.Peka za irëelom uhradenia jeho pohlaclávok voëi dlzníkom alebo majitel'ovi zásielky. Takáto zábezpekasa bude riadit'ustanoveniami tlikajircimi sa zábezpeky slovenského právneho poriadku'
Dopravca m62eod okamihu, kedy dostane zásielku do svojej draby, si zaëat uplatóovat' zádtLne
Tekstvak: pravo.
Tekstvak: 5. Odosielatel, nie je oprávnenf iednostranne zapoóítat'a[ikol'vek svoj nárok voëi ak;Ímkolvek prípadnym pohi'adávkam, kto;é eviduje dopravca voëi odosielatsl'ovi'
6. Odosie latcl'nie je oprávneny postÉpit' práva a poviunosti zo zmluvného vzt'ahu uzatvoreného s dopravcom na tretir-r-osobu bei predchádzajÍceho písomného sÉhlasu dopravcu'
7. Prípadné st'a2nosti vo veci faktrir dopravcu musia mat' písornnu formu a tieto je pc'trebné dr,ruëit' do clesiatich dní od prijatia iaktirry formou cloporuóeného listu na adresu sídla
Tekstvak: spoloónosti doPravcu.
Tekstvak: IX' ZruSenie objednár'rY
l.Vprípade,akpoakceptáciiobjeilnávk;iodosielaiel'adopravcomvsóladesël.lllods4 poclmienok, alebo po akceprácii cenovej pónuky dopravcu odosielatel'om v sólade s ól' ill ods 3 podmienok. dójde k zruËeniu objednávky, odósielatel' sa zavŕzuie zaplati,; dopravcovi zmluvnri pokutu za zrulenie vo viiske 20 vo z ceny zaprepra\ u. Ak br-ule zruSenie objednávky oznámené po l4ej hocline v deÉ predchádzajóci nákládk.,-tmiuvná pokrita za zruSenie sa zvysi o 50 oÁ, u ut U,rd" zruienie objčclnavky oznámené v deÉ samotnej jazdy, zmluvná pokuta za zrusenie sa zv;isi o 75 oÁ. Vprípade, ak k oznámeniu o zrusení redÓjde a preprava sa z akehokol,vek dęr,odu (nie na stianč clopravcu) nezrealizuie,zaplaLí oJosielatel zmluvnir pokutu vo vf3ke dohodnutej ceny zaprepravu.
2. Zaplatem m zmlul:tej pokuty v zmysle tychto Poclmienok, nie je dotknuty nárok dopravcu na náhráclu Skocly, ktorá nie.ie rihradou zmluvnej pokuty krytá'
X. Právny poriadok a oprávnené sudl'
l. Dopravca a odosielatel' sa dohodli, Ze Poclmienky, ako aj v5etky zmluvy o preprave uzatvorené medzi nimi sa riadia slovenskym právnym poriarlkom a Dohovoram CMR'
2. V sóvislosti so spormi medzi stranami sii oprávnené rozhodovat prísluSné sídy Slov':rskej republiky.
XI. Neplatnost'
I . prípadná neplatpost' jedného z ustanovení tiichto Podmienok v Ziadnorn prípade neznamena neplainost'ostŕtnfch ustanovení, ktoré zostávajó v platností v neskrátenej verzii.
Tekstvak: 6


 


Tekstvak: 2.'l-ieto Podmienky sÓ platné od 01.03'2012'
3. podl,a zákonaë.56120122.2. ocestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravny poriadok na svojom webovom sídle www.transmet'sk a je k dispozícií aj v sídle dopravcu'
Tekstvak: 7